SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ALICA DOLEŽALOVÁ

Prokurista

Alica Doležalová je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo (akademický titul Ing. získala v roku 2000). Od roku 2005 je daňovým poradcom, zapísaným v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 805/2006. Nakoľko pri práci pre niektorých svojich klientov prichádza do styku aj s utajovanými skutočnosťami, ako jeden z mála daňových poradcov na Slovensku disponuje previerkou Národného bezpečnostného úradu na stupeň „prísne tajné“.

Od r. 2011 je prokuristkou a riaditeľkou spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o.
Medzi dlhodobých kmeňových klientov Alice Doležalovej patrí viac ako päť spoločností z rebríčka TREND TOP 200. Vo svojej praxi sa Alica Doležalová dlhodobo venovala problematike spotrebných daní, kde sa ako zástupkyňa profesných organizácií výrobcov liehu, liehovín a biopalív významne podieľala na súčasnej podobe zákonov upravujúcich spotrebné dane v Slovenskej republike. Špecializuje sa tiež na daňové procesné právo; zastupovala množstvo klientov, vrátane klientov z rebríčkov TREND TOP 200, pri daňových kontrolách či následných odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam správcu dane. Má tiež bohaté skúsenosti s daňovými či účtovnými aspektami fúzií, akvizícií či likvidácií obchodných spoločností, ale aj družstiev. Vo svojej poradenskej praxi sa venuje aj daňovým a účtovným aspektom nehmotných aktív (know – how, software, licencie, ochranné známky).

Okrem zastupovania klientov v daňovej oblasti má Alica Doležalová aj praktické skúsenosti v problematike posudzovania zákonnosti štátnej pomoci, vrátane rokovaní s príslušnými zložkami Európskej komisie, či regulačnými aspektami prijímania pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Ako vedúca zmiešaných tímov daňových poradcov, advokátov a audítorov sa podieľala na due diligence previerkách desiatok spoločností v sektore poľnohospodárstva, výroby biopalív, logistiky či tvorby software, a to na Slovensku, v Čechách, Maďarsku či Rakúsku.

Alica Doležalová získala počas svoje praxe aj hlboké znalosti o českom a maďarskom daňovom práve a ako jedna z mála daňových poradcov má praktické skúsenosti nielen s pôsobením slovenských subjektov v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ako napr. Čechy, Maďarsko, Rumunsko, Malta, Cyprus, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nemecko), ale v štátoch Spoločenstva nezávislých štátov, resp. v teritóriu strednej Ázie. Ako vedúca tímu poradcov vyriešila právne a daňové aspekty výstavby, realizovanej slovenským subjektom ako dodávateľom v Bielorusku, v projekte financovanom zo zdrojov Svetovej banky.

Ocenením kvalít Alice Doležalovej zo strany klientov je i fakt, že zastupuje záujmy viacerých z nich vo výkonných a/alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností a družstiev. Alica Doležalová si priebežne dopĺňa svoje vzdelanie, a to najmä na vzdelávacích podujatiach organizovaných International Bureau for Fiscal Documentation v Amsterdame a Slovenskou komorou daňových poradcov.

VLADIMÍR BIĽ

Výkonný riaditeľ

Vladimír Biľ je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Audítorstvo a účtovníctvo.

Vladimír sa zaoberá daňovým poradenstvom od roku 2008. Od roku 2010 je členom komory certifikovaných účtovníkov s dosiahnutou úrovňou 2. Stupňa. Má skúsenosti z rôznych projektov v oblasti  daní z príjmov právnických osôb a DPH (počas previerok/príprav daňových priznaní ako aj poradenskej činnosti), reštrukturalizačných a transakčných projektov.

Tiež sa podieľal na medzinárodných projektoch zameraných na hĺbkové daňové previerky a akvizície v oblasti energetického priemyslu pre významné nadnárodné spoločnosti, ako aj pre spoločnosti pôsobiace v oblasti IT.

Vladimír je členom daňového oddelenia FINSERVIS TAX, s.r.o. od januára 2016 a v súčasnosti zastáva pozíciu manažér. Pred nástupom do FINSERVIS TAX, s.r.o. pracoval 5 rokov pre poradenskú spoločnosť PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. a 2 roky pre poradenskú spoločnosť BDO Tax, k.s. na pozícii senior daňový konzultant. Inžiniersky titul získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Vladimír pravidelne absolvuje vzdelávacie školenia organizované Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov, ako aj vybranými špecialistami na daňové právo v Slovenskej republike. Vladimír hovorí plynule anglicky.

PATRÍCIA ČIMBOROVÁ

Zástupca riaditeľa pre účtovníctvo/reporting/controling

Patrícia Čimborová je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo a zároveň absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Finančný manažment. Patrícia hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Patrícia sa v roku 2013 stala členkou daňového tímu v poradenskej spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o., v ktorom nadobudla skúsenosti s daňovo poradenskou praxou. Ako člen daňového oddelenia sa zameriavala najmä na oblasť priamych daní a daňovej kontroly (príprava daňových priznaní PO/FO, vypracovanie stanovísk, účasť na projektoch podnikových kombinácií, poradenstvo pri rôznych typoch transakcií, daňové previerky a hĺbkové due dillingence, zastupovanie pri miestnych zisťovaniach a daňových kontrolách). Vo svojej poradenskej praxi sa venuje aj daňovým a účtovným aspektom pri  likvidáciách obchodných spoločností a praktickej aplikácií daňových a účtovných ustanovení do podnikateľskej praxe klientov.

Okrem zastupovania klientov a poradenskej praxe Patrícia od roku 2015 zastávala v spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa.

Od 9/2016 prešla na manažérsku pozíciu vedenia účtovného a analytického oddelenia, kde sa venuje operatívnemu riadeniu tímov, implementácii metodiky účtovníctva a jej koordinácii s platnou legislatívou, kontrole tvorby finančných a strategických reportov a analýz, tvorbe finančných plánov a riadeniu biznisových projektov.

JURAJ FLAŠKA

Zástupca riaditeľa pre spotrebné dane a clo

Juraj Flaška je absolventom Národohodpodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska politika, kde úspešne ukončil aj postgraduálne doktorandské štúdium s titulom PhD.

Pôsobil vyše 20 rokov v Colnej správe SR, neskôr vo Finančnej správe SR a v služobnom pomere colníka dosiahol hodnosť podplukovník. Za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj finančnej správy mu bolo udelené vyznamenanie I. stupňa Zlatá medaila „Za vzornú službu“.  Počas výkonu služby bol členom Lektorského zboru colnej správy a školiteľom Úradu vlády SR pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ.

V spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. Juraj pôsobí od roku 2013 a zastáva funkciu manažéra pre oblasť spotrebných daní a cla. Je jedným z expertov v oblasti poradenstva k spotrebno – daňovej legislatíve pre  spoločnosti zaoberajúcimi sa výrobou biopalív a biokvapalín, výrobou alkoholických nápojov a potravinárskeho liehu, výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, distribúciou minerálnych olejov a poradenstva pre oblasť colnej legislatívy upravujúcej dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Juraj svoje dlhoročné skúsenosti významne zúročuje v procesoch pripomienkovania návrhov legislatívnych opatreniach v rámci nadnárodného a národného legislatívneho procesu v daňovo – spotrebnej oblasti a zastupuje spoločnosti pri pracovných rokovaniach a konaniach s Finančnou správou SR a príslušnými správcami dane.

V rámci svojej špecializácie pripravuje a riadi projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Riadenie a koordinácia projektov zahŕňa oblasť posudzovanie postupov návrhy riešení v rámci správy spotrebných daní a s tým súvisiacich procesov. Juraj zastupuje záujmy viacerých klientov vo výkonných a/alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností.

Juraj si počas svojej dlhoročnej pracovnej praxe neustále dopĺňa svoje vedomosti, znalosti a praktické skúsenosti, či už v na rôznych odborných školeniach, ale aj samoštúdiom.

ANDREA HALUŠKOVÁ

Daňový manažér

Andrea Halušková je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Od roku 2013 bola asistentkou daňového poradcu a od roku 2018 je licencovaným daňovým poradcom zapísaným v Slovenskej komore daňových poradcov. Od roku 2013 Andrea pôsobí v spoločnosti FINSERVIS TAX, s. r. o. a v súčasnosti zastáva pozíciu experienced senior konzultant. Andrea naštartovala svoju kariéru na juniorských pozíciách v spoločnosti z Big 4 poradenských firiem.

Medzi jej dlhodobých kmeňových klientov patria spoločnosti z oblasti výroby biopalív, poľnohospodárske spoločnosti, ako aj viaceré spoločnosti poskytujúce B2B služby, či podnikajúce v oblasti výroby a predaja FMCG produktov. Vo svojej praxi sa Andrea Pidychová dlhodobo venovala problematike transferového oceňovania, priamych daní s medzinárodným prvkom, ako aj daňovému procesnému právu so zameraním na zastupovanie klientov pri výkone daňových kontrol či miestnych zisťovaní.

Ako členka i vedúca zmiešaných tímov daňových poradcov, advokátov a audítorov sa podieľala na due diligence previerkach desiatok spoločností v sektore poľnohospodárstva, výroby a obchodu. Andrea má ako jedna z mála daňových konzultantov pôsobiacich na Slovensku reálne skúsenosti s pôsobením slovenských daňových subjektov na Balkáne (Chorvátsko, Rumunsko).

Andrea medzi inými zákazkami pre svojich klientov zastupovala jeden z najväčších chemických závodov na Slovensku pri výkone daňovej kontroly, so zameraním na DPH aspekty medzinárodnej prepravy tovaru, podieľala sa na spracovaní dokumentácie transferového oceňovania pre viaceré spoločnosti z rebríčkov TREND TOP 200. Andreu považuje odborná verejnosť za spolutvorkyňu praktickej doktríny zdaňovania preddavkov daňou z pridanej hodnoty, vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Andrea si priebežne dopĺňa svoje vzdelanie, a to najmä na vzdelávacích podujatiach organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov, ako aj štúdiom na právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v odbore európske právo.

LENKA HLUBÍKOVÁ

Daňový manažér

Lenka Pirožeková je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Po absolvovaní skúšok v Slovenskej komore daňových poradcov, je od roku 2018 daňovým poradcom. 

Svoju daňovú kariéru začala Lenka v jednej z Big4 poradenských spoločností, KPMG, kde sa počas svojho 6-ročného pôsobenia venovala predovšetkým compliance a poradenstvu v oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb. Lenka bola zapojená do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných na hĺbkové daňové audity a due diligence, Medzi jej klientov patrili spoločnosti v automobilovom a potravinárskom priemysle a spoločnosti v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a realít. Pracovné skúsenosti si Lenka rozšírila o uplatňovanie daňového procesného práva so zameraním na zastupovanie klientov pri výkone daňových kontrol či miestnych zisťovaní.

Od júna 2018 pôsobí v spoločnosti  FINSERVIS TAX, kde zastáva pozíciu daňového manažéra. Lenka vykonáva daňové poradenstvo pre klientov v oblasti DPH, dane z príjmov a medzinárodných daní vo forme prípravy stanovísk, daňového Due Diligence, daňových auditov, stretnutí s klientom, zastupovania klienta pred správcom dane, školí klientov v oblasti daňových predpisov. Jej klientami sú spoločností v sektore poľnohospodárstva, výroby a obchodu. Lenka sa venuje aj problematike superodpočtu na výskum a vývoj a jeho zavádzaniu v spoločnostiach.

Lenka si priebežne dopĺňa svoje vzdelanie, a to najmä na vzdelávacích podujatiach organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov, školeniach vybraných špecialistov na slovenskú daňovú legislatívu. Lenka hovorí plynule anglicky.

MIROSLAVA MIŠČÁKOVÁ

Daňový manažér

MARTINA ŽOLNÍR

Špecialista na medzinárodné zdaňovanie

PhDr. Ing. Martina Žolnír, PhD.

Martina absolvovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Popri dennom štúdiu na Národohospodárskej fakulte sa Martina rozhodla rozšíriť si svoje vzdelanie externým štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., kde v roku 2012 získala titul Mgr. a v roku 2014 titul PhDr. Témou jej doktorskej práce bolo Sociálne zabezpečenie zamestnancov pracujúcich vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Svoju akademickú kariéru zavŕšila Martina doktorandským štúdiom na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V roku 2014 obhájila doktorandskú prácu na tému Efektívne daňové zaťaženie firiem v krajinách Európskej únie a získala titul PhD.

Praktické skúsenosti v oblasti daňového poradenstva získavala Martina už počas univerzitných štúdií. Postupne sa vypracovala na expertku v oblasti daňových aspektov cezhraničného vysielania zamestnancov. Často pracuje na projektoch podnikových kombinácií, ako jedna z prvých na Slovensku pracovala na projekte cezhraničného zlúčenia slovenskej právnickej osoby. Martina zastupovala viacero klientov z TREND TOP 200 pri výkone daňových kontrol, najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty. Mnohokrát tiež viedla tímy uskutočňujúce daňové a účtovné due diligence v prípadoch pripravovaných akvizícií v sektoroch poľnohospodárstva, IT a obchodných činností. Jej detailné znalosti daňových a účtovných aspektov fungovania obchodovania s komoditami a poľnohospodárskej prvovýroby je radia medzi popredné slovenské odborníčky v tejto oblasti.

Martina hovorí anglicky.

ZUZANA CHYNORADSKÁ

Senior konzultant

Zuzana Chynoradská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pôsobila niekoľko rokov v súkromnom sektore v oblasti poisťovníctva, má praktické skúsenosti s poistením profesijných zodpovedností za škodu, a najmä oceňovaním poistných rizík a rozhodovaním o rozsahu poistenia.

Zuzana pôsobila niekoľko rokov v štátnej správe, odkiaľ získala  bohaté skúsenosti v oblasti správneho, občianskeho, obchodného práva a konkurzného práva. Ako štátny radca v odbore občianskeho a správneho práva sa podieľala na príprave všeobecne záväzných predpisov pre oblasť mediáce, neskôr vykonávala dohľad nad činnosťou správcov konkurznej podstaty a dražobníkov vykonávajúcich dobrovoľné dražby.

Zuzana je v spoločnosti FINSERVIS TAX, s. r. o. od roku 2015 a pôsobí ako senior konzultant v oblasti právnej podpory interných procesov a nastavenia ich súladu s predpismi a nariadeniami. Zuzana zabezpečuje predovšetkým fungovanie a podporu elektronickej komunikácie a s ňou súvisiace oprávnenia, ako aj dodržiavanie a splnenie oznamovacích povinností voči príslušným štátnym orgánom uložených legislatívou v oblasti daňového a účtovného poradenstva.

DANA KUKANOVÁ

Hlavný účtovník

Dana Kukanová sa od ukončenia stredoškolského štúdia venovala problematike účtovníctva a svoje znalosti zúročila vo významnej stavebnej spoločnosti na Slovensku, kde sa v roku 1996 stala členkou účtovného tímu.

Riešenie komplikovaných účtovných operácií, hmotná zodpovednosť za zverené finančné prostriedky, ako aj participácia na mesačných a koncoročných uzávierkach jej počas 10 rokov umožnili získať väčší prehľad v účtovníctve  a prehĺbiť svoje vedomosti ako aj praktické zručnosti.

Od roku 2006 pracovala Dana  ako účtovník senior v účtovnej a poradenskej firme, ktorá externe spracovávala účtovníctvo pre viac ako 60 spoločností. Počas pôsobenia v tejto pozícii sa okrem náročných účtovníckych operácii musela vysporiadať aj s potrebou rýchleho a efektívneho riešenia úloh pre veľké množstvo klientov.

Jej pracovné výsledky  nezostali nepovšimnuté a v roku 2008 dostala ponuku pracovať pre ďalšiu renomovanú účtovnú  a poradenskú spoločnosť ,v ktorej portfóliu bolo takmer 50 spoločností. Ako vedúca účtovného oddelenia bola zodpovedná za vedenie účtovníctva holdingových spoločností, ako aj účtovníctvo ich klientov. Počas svojho 4 ročného pôsobenia sa Dana  vyprofilovala na účtovnú expertku v oblasti účtovania holdingových spoločností.

V roku 2013 nastúpila do spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. ako účtovník senior a po roku získala pozíciu hlavnej účtovníčky, kde riadi celé účtovné oddelenie. Dlhoročné pracovné skúsenosti jej umožňujú napĺňať dlhodobé ciele a plniť zadané úlohy , ktorými sú vedenie účtovníctva klientov, vedenie a organizácia činnosti účtovníckeho tímu, sledovanie aktuálnych zmien v účtovných a daňových  predpisoch a kontrola účtovných operácií v zmysle štandardov a legislatívy platnej v SR. V rámci každodenných pracovných aktivít zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovnej evidencie, pripravuje podklady pre potreby auditu ,vypracováva odpovede na požiadavky vedenia spoločnosti, zodpovedá za  závierkové práce, pripravuje a kontroluje daňové priznania k dani z príjmov, DPH a miestnym daniam.

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO

GYÖRGY ALEKSZA

Daňový poradca / Tax Advisor

György Aleksza je daňovým poradcom registrovaným Ministerstvom financií od roku 2002. György je absolventom univerzity ekonomických vied Budapešti.

György sa vo významnej miere podieľal a získal cenné skúsenosti najmä z projektov, kde poskytoval súčinnosť pri príprave krátkodobých a dlhodobých daňových stratégií pre klientov a tiež podporu pri implementácií ako aj identifikácii a analýze príležitostí pre daňové plánovanie v oblasti podnikovej reštrukturalizácie.

Medzi Györgyho hlavné daňovo-poradenské služby spadá oblasť dane z príjmu právnických osôb, miestne dane z podnikania, DPH a medzinárodná daň, daňová hĺbková analýza (due diligence) maďarských spoločností a daňové posudky auditovaných klientov.

György bol taktiež zodpovedný za preskúmavanie manažérskych zmlúv z daňového hľadiska, za identifikáciu vyplývajúcich rizikových faktorov a za prípravu záväzných a nezáväzných nariadení pre maďarské orgány finančnej správy (Ministerstvo financií, Daňový úrad).

György odštartoval svoju profesionálnu kariéru v roku 2001 v tzv. veľkej štvorke audítorských spoločností. Zastával pozíciu daňového manažéra na oddelení auditu. Od roku 2012 je György jedným z daňových poradcov spolupracujúcich so spoločnosťou FINSERVIS TAX.  György Aleksza hovorí anglicky a maďarsky.