SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Alica-Dolezalova

ALICA DOLEŽALOVÁ

Prokurista

Alica Doležalová je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo (akademický titul Ing. získala v roku 2000). Od roku 2005 je daňovým poradcom, zapísaným v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 805/2006. Nakoľko pri práci pre niektorých svojich klientov prichádza do styku aj s utajovanými skutočnosťami, ako jeden z mála daňových poradcov na Slovensku disponuje previerkou Národného bezpečnostného úradu na stupeň „prísne tajné“.

Od r. 2011 je prokuristkou a riaditeľkou spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o.
Medzi dlhodobých kmeňových klientov Alice Doležalovej patrí viac ako päť spoločností z rebríčka TREND TOP 200. Vo svojej praxi sa Alica Doležalová dlhodobo venovala problematike spotrebných daní, kde sa ako zástupkyňa profesných organizácií výrobcov liehu, liehovín a biopalív významne podieľala na súčasnej podobe zákonov upravujúcich spotrebné dane v Slovenskej republike. Špecializuje sa tiež na daňové procesné právo; zastupovala množstvo klientov, vrátane klientov z rebríčkov TREND TOP 200, pri daňových kontrolách či následných odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam správcu dane. Má tiež bohaté skúsenosti s daňovými či účtovnými aspektami fúzií, akvizícií či likvidácií obchodných spoločností, ale aj družstiev. Vo svojej poradenskej praxi sa venuje aj daňovým a účtovným aspektom nehmotných aktív (know – how, software, licencie, ochranné známky).

Okrem zastupovania klientov v daňovej oblasti má Alica Doležalová aj praktické skúsenosti v problematike posudzovania zákonnosti štátnej pomoci, vrátane rokovaní s príslušnými zložkami Európskej komisie, či regulačnými aspektami prijímania pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Ako vedúca zmiešaných tímov daňových poradcov, advokátov a audítorov sa podieľala na due diligence previerkách desiatok spoločností v sektore poľnohospodárstva, výroby biopalív, logistiky či tvorby software, a to na Slovensku, v Čechách, Maďarsku či Rakúsku.

Alica Doležalová získala počas svoje praxe aj hlboké znalosti o českom a maďarskom daňovom práve a ako jedna z mála daňových poradcov má praktické skúsenosti nielen s pôsobením slovenských subjektov v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ako napr. Čechy, Maďarsko, Rumunsko, Malta, Cyprus, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nemecko), ale v štátoch Spoločenstva nezávislých štátov, resp. v teritóriu strednej Ázie. Ako vedúca tímu poradcov vyriešila právne a daňové aspekty výstavby, realizovanej slovenským subjektom ako dodávateľom v Bielorusku, v projekte financovanom zo zdrojov Svetovej banky.

Ocenením kvalít Alice Doležalovej zo strany klientov je i fakt, že zastupuje záujmy viacerých z nich vo výkonných a/alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností a družstiev. Alica Doležalová si priebežne dopĺňa svoje vzdelanie, a to najmä na vzdelávacích podujatiach organizovaných International Bureau for Fiscal Documentation v Amsterdame a Slovenskou komorou daňových poradcov.

vladimira-macuhova-1

VLADIMÍRA MAČUHOVÁ

Výkonný riaditeľ

Vladimíra Mačuhová vyštudovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Finančná sústava a peňažníctvo. Svoju kariéru začala v medzinárodnej poradenskej spoločnosti z tzv. veľkej štvorky, kde počas piatich rokov získavala skúsenosti v daňovom poradenstve ako asistent daňového poradcu, senior a supervisor.

V období od roku 2003 až 2010 pracovala na pozícii daňový manažér u jedného z najväčších telekomunikačných operátorov, kde zodpovedala za dane spoločnosti, predovšetkým za prípravu daňových priznaní, komunikáciu so správcom dane, sledovanie legislatívnych zmien v oblasti daní a účtovníctva, odhaľovanie a eliminácie daňových rizík, riešenie daňových problémov a interné poradenstvo. Zodpovedala za správnu aplikáciu daňových zákonov pri projektoch ako napr. vstup do EU, zavedenie eura, spolupráca s dealermi a franchising, outsourcing skladových zásob, zavádzanie nových produktov a predajných kanálov.

Od roku 2013 pôsobí Vladimíra Mačuhová ako daňová poradkyňa v spoločnosti  FINSERVIS TAX, kde vykonáva daňové poradenstvo pre klientov v oblasti DPH, dane z príjmov a medzinárodných daní vo forme prípravy stanovísk, daňového Due Diligence, daňových auditov, stretnutí s klientom, zastupovania klienta pred správcom dane, ďalej pripomienkuje návrhy daňových predpisov,  školí klientov v oblasti daňových predpisov. K významným projektom a oblastiam, za ktoré zodpovedala patrí problematika oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnych dodávkach (reťazové a trojstranné obchody), pripomienkovanie obchodnej dokumentácie, DPH Governance, realitné projekty – predaj a prenájom nehnuteľností z pohľadu dane  príjmov a DPH a daňové aspekty činnosti developera, aplikácia pravidiel nízkej kapitalizácie (daň z príjmov) v praxi, posudzovanie daňovej uznateľnosti nákladov, vznik stálej prevádzkarne z projektových činností, aplikácia zrážkovej dane pri licenčných platbách, príprava priznaní k dani z príjmov fyzických osôb .

Po absolvovaní skúšok v Slovenskej komore daňových poradcov, je od roku 2003 daňovým poradcom. Aktívne sa zapája za činnosti komory, napr. bola členom metodicko-legislatívnej komisie pre DPH, predniesla 3 prednášky pre členov SKDP v rámci metodických dní k problémom DPH a dane z príjmov.

Vladimíra Mačuhová sa špecializuje na DPH a medzinárodné zdaňovanie, komunikuje anglicky.

patrcia-Cimborova

PATRÍCIA ČIMBOROVÁ

Zástupca riaditeľa pre účtovníctvo/reporting/controling

Patrícia Čimborová je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo a zároveň absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Finančný manažment. Patrícia hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Patrícia sa v roku 2013 stala členkou daňového tímu v poradenskej spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o., v ktorom nadobudla skúsenosti s daňovo poradenskou praxou. Ako člen daňového oddelenia sa zameriavala najmä na oblasť priamych daní a daňovej kontroly (príprava daňových priznaní PO/FO, vypracovanie stanovísk, účasť na projektoch podnikových kombinácií, poradenstvo pri rôznych typoch transakcií, daňové previerky a hĺbkové due dillingence, zastupovanie pri miestnych zisťovaniach a daňových kontrolách). Vo svojej poradenskej praxi sa venuje aj daňovým a účtovným aspektom pri  likvidáciách obchodných spoločností a praktickej aplikácií daňových a účtovných ustanovení do podnikateľskej praxe klientov.

Okrem zastupovania klientov a poradenskej praxe Patrícia od roku 2015 zastávala v spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. pozíciu zástupcu výkonného riaditeľa.

Od 9/2016 prešla na manažérsku pozíciu vedenia účtovného a analytického oddelenia, kde sa venuje operatívnemu riadeniu tímov, implementácii metodiky účtovníctva a jej koordinácii s platnou legislatívou, kontrole tvorby finančných a strategických reportov a analýz, tvorbe finančných plánov a riadeniu biznisových projektov.

juraj-flaska-1

JURAJ FLAŠKA

Zástupca riaditeľa pre spotrebné dane a clo

Juraj Flaška je absolventom Národohodpodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Hospodárska politika, kde úspešne ukončil aj postgraduálne doktorandské štúdium s titulom PhD.

Pôsobil vyše 20 rokov v Colnej správe SR, neskôr vo Finančnej správe SR a v služobnom pomere colníka dosiahol hodnosť podplukovník. Za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj finančnej správy mu bolo udelené vyznamenanie I. stupňa Zlatá medaila „Za vzornú službu“.  Počas výkonu služby bol členom Lektorského zboru colnej správy a školiteľom Úradu vlády SR pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ.

V spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. Juraj pôsobí od roku 2013 a zastáva funkciu manažéra pre oblasť spotrebných daní a cla. Je jedným z expertov v oblasti poradenstva k spotrebno – daňovej legislatíve pre  spoločnosti zaoberajúcimi sa výrobou biopalív a biokvapalín, výrobou alkoholických nápojov a potravinárskeho liehu, výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, distribúciou minerálnych olejov a poradenstva pre oblasť colnej legislatívy upravujúcej dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Juraj svoje dlhoročné skúsenosti významne zúročuje v procesoch pripomienkovania návrhov legislatívnych opatreniach v rámci nadnárodného a národného legislatívneho procesu v daňovo – spotrebnej oblasti a zastupuje spoločnosti pri pracovných rokovaniach a konaniach s Finančnou správou SR a príslušnými správcami dane.

V rámci svojej špecializácie pripravuje a riadi projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Riadenie a koordinácia projektov zahŕňa oblasť posudzovanie postupov návrhy riešení v rámci správy spotrebných daní a s tým súvisiacich procesov. Juraj zastupuje záujmy viacerých klientov vo výkonných a/alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností.

Juraj si počas svojej dlhoročnej pracovnej praxe neustále dopĺňa svoje vedomosti, znalosti a praktické skúsenosti, či už v na rôznych odborných školeniach, ale aj samoštúdiom.

Martina-Zolnir

MARTINA ŽOLNÍR

Výkonný riaditeľ (materská dovolenka)

PhDr. Ing. Martina Žolnír, PhD.

Martina absolvovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Popri dennom štúdiu na Národohospodárskej fakulte sa Martina rozhodla rozšíriť si svoje vzdelanie externým štúdiom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., kde v roku 2012 získala titul Mgr. a v roku 2014 titul PhDr. Témou jej doktorskej práce bolo Sociálne zabezpečenie zamestnancov pracujúcich vo viacerých členských štátoch Európskej únie. Svoju akademickú kariéru zavŕšila Martina doktorandským štúdiom na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V roku 2014 obhájila doktorandskú prácu na tému Efektívne daňové zaťaženie firiem v krajinách Európskej únie a získala titul PhD.

Praktické skúsenosti v oblasti daňového poradenstva získavala Martina už počas univerzitných štúdií. Postupne sa vypracovala na expertku v oblasti daňových aspektov cezhraničného vysielania zamestnancov. Často pracuje na projektoch podnikových kombinácií, ako jedna z prvých na Slovensku pracovala na projekte cezhraničného zlúčenia slovenskej právnickej osoby. Martina zastupovala viacero klientov z TREND TOP 200 pri výkone daňových kontrol, najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty. Mnohokrát tiež viedla tímy uskutočňujúce daňové a účtovné due diligence v prípadoch pripravovaných akvizícií v sektoroch poľnohospodárstva, IT a obchodných činností. Jej detailné znalosti daňových a účtovných aspektov fungovania obchodovania s komoditami a poľnohospodárskej prvovýroby je radia medzi popredné slovenské odborníčky v tejto oblasti.

FINSERVIS TAX pod jej vedením poskytuje viacerým klientom z oblasti FMCG, logistiky, chemickej výroby či poľnohospodárstva službu daňového auditu, ktorá umožňuje detekovať prípadné porušenia daňových predpisov skôr, ako na ne upozornia štátne orgány.

Martina hovorí anglicky.

vladimr-bil

VLADIMÍR BIĽ

Daňový manažér

Vladimír Biľ je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Audítorstvo a účtovníctvo.

Vladimír sa zaoberá daňovým poradenstvom od roku 2008. Od roku 2010 je členom komory certifikovaných účtovníkov s dosiahnutou úrovňou 2. Stupňa. Má skúsenosti z rôznych projektov v oblasti  daní z príjmov právnických osôb a DPH (počas previerok/príprav daňových priznaní ako aj poradenskej činnosti), reštrukturalizačných a transakčných projektov.

Tiež sa podieľal na medzinárodných projektoch zameraných na hĺbkové daňové previerky a akvizície v oblasti energetického priemyslu pre významné nadnárodné spoločnosti, ako aj pre spoločnosti pôsobiace v oblasti IT.

Vladimír je členom daňového oddelenia FINSERVIS TAX, s.r.o. od januára 2016 a v súčasnosti zastáva pozíciu manažér. Pred nástupom do FINSERVIS TAX, s.r.o. pracoval 5 rokov pre poradenskú spoločnosť PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. a 2 roky pre poradenskú spoločnosť BDO Tax, k.s. na pozícii senior daňový konzultant. Inžiniersky titul získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Vladimír pravidelne absolvuje vzdelávacie školenia organizované Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov, ako aj vybranými špecialistami na daňové právo v Slovenskej republike. Vladimír hovorí plynule anglicky.

ren%e2%80%a0ta-bau%cc%88ov%e2%80%a0-1

RENÁTA BAČOVÁ

Senior daňový konzultant

Renáta Bačová je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo. V Slovenskej komore daňových poradcov je zapísaná pod číslom 883/2015 ako asistent daňového poradcu.

Od januára 2015 je členkou daňového oddelenia FINSERVIS TAX, s.r.o. a v súčasnosti zastáva pozíciu senior konzultant. V tíme FINSERVIS TAX, s.r.o. sa Renáta aktívne podieľa na due dilligence previerkach spoločností, ako aj pri zastupovaní klientov pred správcom dane pri daňových kontrolách a daňových konaniach. Renáta má skúsenosti v oblasti spracovania výkazov DPH pre klientov, ako aj poradenstva a spracovaní všetkých druhov daňových priznaní pre právnické a fyzické osoby. Renáta sa tiež spolupodieľa pri riešení otázok klientov v oblasti spotrebných daní.

Renáta má za sebou pracovné skúsenosti z veľkých medzinárodných poradenských spoločností v oblasti účtovného auditu, interných financií a poradenských služieb.

Ako asistent audítora vykonávala audity finančných výkazov podľa slovenských ako aj medzinárodných štandardov pre rôzne spoločnosti, najmä výrobné a telekomunikačné podniky.

V rámci interného controllingu pripravovala rozpočty a finančné reporty. Ako konzultant sa zúčastnila viacerých projektov v oblasti financií, ako napríklad príprava informačných systémov a účtovníctva slovenských spoločností pri konverzii meny na Euro, alebo audit procesov manažérskych kontrol podľa Sarbanes-Oxley Act pre mobilného operátora v zahraničí.

Renáta viac ako šesť rokov pôsobí vo verejnom sektore a podieľa sa na tvorbe rozpočtov verejnej samosprávy, ako aj na regionálnom rozvoji a zvýšení kvality procesov vo výkone samosprávy.

Renáta pravidelne absolvuje vzdelávacie školenia organizované Slovenskou komorou daňových poradcov, ako aj vybranými špecialistami na daňové právo v Slovenskej republike. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Andrea-Pidychova

ANDREA PIDYCHOVÁ

Senior daňový konzultant

Andrea Pidychová je absolventkou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo. Od roku 2013 je asistentkou daňového poradcu, zapísaným v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom A-783/2013. Od roku 2013 Andrea pôsobí v spoločnosti FINSERVIS TAX, s. r. o. a v súčasnosti zastáva pozíciu experienced senior konzultant. Andrea naštartovala svoju kariéru na juniorských pozíciách v spoločnosti z Big 4 poradenských firiem.

Medzi jej dlhodobých kmeňových klientov patria spoločnosti z oblasti výroby biopalív, poľnohospodárske spoločnosti, ako aj viaceré spoločnosti poskytujúce B2B služby, či podnikajúce v oblasti výroby a predaja FMCG produktov. Vo svojej praxi sa Andrea Pidychová dlhodobo venovala problematike transferového oceňovania, priamych daní s medzinárodným prvkom, ako aj daňovému procesnému právu so zameraním na zastupovanie klientov pri výkone daňových kontrol či miestnych zisťovaní.

Ako členka i vedúca zmiešaných tímov daňových poradcov, advokátov a audítorov sa podieľala na due diligence previerkach desiatok spoločností v sektore poľnohospodárstva, výroby a obchodu. Andrea má ako jedna z mála daňových konzultantov pôsobiacich na Slovensku reálne skúsenosti s pôsobením slovenských daňových subjektov na Balkáne (Chorvátsko, Rumunsko).

Andrea medzi inými zákazkami pre svojich klientov zastupovala jeden z najväčších chemických závodov na Slovensku pri výkone daňovej kontroly, so zameraním na DPH aspekty medzinárodnej prepravy tovaru, podieľala sa na spracovaní dokumentácie transferového oceňovania pre viaceré spoločnosti z rebríčkov TREND TOP 200. Andreu považuje odborná verejnosť za spolutvorkyňu praktickej doktríny zdaňovania preddavkov daňou z pridanej hodnoty, vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Andrea si priebežne dopĺňa svoje vzdelanie, a to najmä na vzdelávacích podujatiach organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov, ako aj štúdiom práva na Právnickej fakulte Paneurópskej univerzity v Bratislave.

zuzana-chynoradska

ZUZANA CHYNORADSKÁ

Senior konzultant

Zuzana Chynoradská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Pôsobila niekoľko rokov v súkromnom sektore v oblasti poisťovníctva, má praktické skúsenosti s poistením profesijných zodpovedností za škodu, a najmä oceňovaním poistných rizík a rozhodovaním o rozsahu poistenia.

Zuzana pôsobila niekoľko rokov v štátnej správe, odkiaľ získala  bohaté skúsenosti v oblasti správneho, občianskeho, obchodného práva a konkurzného práva. Ako štátny radca v odbore občianskeho a správneho práva sa podieľala na príprave všeobecne záväzných predpisov pre oblasť mediáce, neskôr vykonávala dohľad nad činnosťou správcov konkurznej podstaty a dražobníkov vykonávajúcich dobrovoľné dražby.

Zuzana je v spoločnosti FINSERVIS TAX, s. r. o. od roku 2015 a pôsobí ako senior konzultant v oblasti právnej podpory interných procesov a nastavenia ich súladu s predpismi a nariadeniami. Zuzana zabezpečuje predovšetkým fungovanie a podporu elektronickej komunikácie a s ňou súvisiace oprávnenia, ako aj dodržiavanie a splnenie oznamovacích povinností voči príslušným štátnym orgánom uložených legislatívou v oblasti daňového a účtovného poradenstva.

dana-kukanov%e2%80%a0-1

DANA KUKANOVÁ

Hlavný účtovník

Dana Kukanová sa od ukončenia stredoškolského štúdia venovala problematike účtovníctva a svoje znalosti zúročila vo významnej stavebnej spoločnosti na Slovensku, kde sa v roku 1996 stala členkou účtovného tímu.

Riešenie komplikovaných účtovných operácií, hmotná zodpovednosť za zverené finančné prostriedky, ako aj participácia na mesačných a koncoročných uzávierkach jej počas 10 rokov umožnili získať väčší prehľad v účtovníctve  a prehĺbiť svoje vedomosti ako aj praktické zručnosti.

Od roku 2006 pracovala Dana  ako účtovník senior v účtovnej a poradenskej firme, ktorá externe spracovávala účtovníctvo pre viac ako 60 spoločností. Počas pôsobenia v tejto pozícii sa okrem náročných účtovníckych operácii musela vysporiadať aj s potrebou rýchleho a efektívneho riešenia úloh pre veľké množstvo klientov.

Jej pracovné výsledky  nezostali nepovšimnuté a v roku 2008 dostala ponuku pracovať pre ďalšiu renomovanú účtovnú  a poradenskú spoločnosť ,v ktorej portfóliu bolo takmer 50 spoločností. Ako vedúca účtovného oddelenia bola zodpovedná za vedenie účtovníctva holdingových spoločností, ako aj účtovníctvo ich klientov. Počas svojho 4 ročného pôsobenia sa Dana  vyprofilovala na účtovnú expertku v oblasti účtovania holdingových spoločností.

V roku 2013 nastúpila do spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. ako účtovník senior a po roku získala pozíciu hlavnej účtovníčky, kde riadi celé účtovné oddelenie. Dlhoročné pracovné skúsenosti jej umožňujú napĺňať dlhodobé ciele a plniť zadané úlohy , ktorými sú vedenie účtovníctva klientov, vedenie a organizácia činnosti účtovníckeho tímu, sledovanie aktuálnych zmien v účtovných a daňových  predpisoch a kontrola účtovných operácií v zmysle štandardov a legislatívy platnej v SR. V rámci každodenných pracovných aktivít zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovnej evidencie, pripravuje podklady pre potreby auditu ,vypracováva odpovede na požiadavky vedenia spoločnosti, zodpovedá za  závierkové práce, pripravuje a kontroluje daňové priznania k dani z príjmov, DPH a miestnym daniam.

vavrak

TOMÁŠ VAVRÁK

Daňový poradca a právnik

Tomáš Vavrák je absolventom právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej kariéry získal skúsenosti v právnom, daňovom a účtovnom poradenstve.

Tomáš Vavrák sa venuje daňovému poradenstvu od roku 2004. Od roku 2008 je daňovým poradcom, zapísaným v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 898/2008. Počas práce pre spoločnosti z tzv. veľkej štvorky a renomované advokátske kancelárie sa venoval skoro všetkým druhom daní – od dane z príjmov, cez daň z pridanej hodnoty až k daňovej správe a daňovým kontrolám a daňovej a colnej litigácií. Venoval sa transakčnej, poradenskej a compliance činnosti pre klientov z rôznych oblastí hospodárstva.

Mimo vyššie uvedeného Tomáš Vavrák dva roky pôsobil v oblasti management/strategického poradenstva. Asistoval pri tvorbe koncepčných a strategických dokumentov a pri štúdií uskutočniteľnosti orgánov verejnej správy a súkromného sektora. Najmä v úvodných rokoch svojej kariéry sa Tomáš Vavrák venoval aj lektorskej (FSEV UK, PF UK) a publikačnej (Justičná revue, Poradca podnikateľa) činnosti. Tomáša Vavráka môžete stretnúť v rámci prípravných kurzoch na skúšky na daňového poradcu, prípadne s ním diskutovať počas metodických stretnutí komory daňových poradcov.

V spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. Tomáš pôsobí od Decembra 2016 a zastáva pozíciu daňový poradca a právnik. Tomáš Vavrák hovorí plynule po anglicky. Ak ho chcete stretnúť mimo zamestnania a milovanej rodiny, hľadajte ho vo wellness zariadení po náročnom zápase v squashi.

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO

photo_gal_cv-1

GYÖRGY ALEKSZA

Daňový poradca / Tax Advisor

György Aleksza je daňovým poradcom registrovaným Ministerstvom financií od roku 2002. György je absolventom univerzity ekonomických vied Budapešti.

György sa vo významnej miere podieľal a získal cenné skúsenosti najmä z projektov, kde poskytoval súčinnosť pri príprave krátkodobých a dlhodobých daňových stratégií pre klientov a tiež podporu pri implementácií ako aj identifikácii a analýze príležitostí pre daňové plánovanie v oblasti podnikovej reštrukturalizácie.

Medzi Györgyho hlavné daňovo-poradenské služby spadá oblasť dane z príjmu právnických osôb, miestne dane z podnikania, DPH a medzinárodná daň, daňová hĺbková analýza (due diligence) maďarských spoločností a daňové posudky auditovaných klientov.

György bol taktiež zodpovedný za preskúmavanie manažérskych zmlúv z daňového hľadiska, za identifikáciu vyplývajúcich rizikových faktorov a za prípravu záväzných a nezáväzných nariadení pre maďarské orgány finančnej správy (Ministerstvo financií, Daňový úrad).

György odštartoval svoju profesionálnu kariéru v roku 2001 v tzv. veľkej štvorke audítorských spoločností. Zastával pozíciu daňového manažéra na oddelení auditu. Od roku 2012 je György jedným z daňových poradcov spolupracujúcich so spoločnosťou FINSERVIS TAX.  György Aleksza hovorí anglicky a maďarsky.